Joomla 3.2 Templates by FatCow Complaints
 • หัวหน้าพยาบาลและผู่ช่วยหัวหน้าพยาบาล พร้อมคณะตัวแทนฝ่ายการพยาบาล อวยพรปีใหม่ผู้บริหาร สภากาชาดไทย ปี2559
 • การปราะชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2558 From Inspiration to Innovations : The Art & Science of Nursing 21-22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม พยาบาลบรรจุใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการทำงานเป็นทีม รุ่นที่2 วันที่ 26-27 สิงหาคา 2558 ณ วังยาวริเวอร์ไซค์ รีสอร์ท และโรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก
 • สัมมนา เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างคุณภาพงานประจำ 22-23 กรกฎาคม 2558 ณ วังยาวรีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก
 • กิจกรรมบวชเนกขัมบารมี บุคลากรฝ่ายการพยาบาลร่วมใจกัน บวชเนกขัมบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดย พระประกาศพุทธกิจ (วีระ อภิวีโร) เจ้าคณะตำหนัก วัดบวรนิเวศวิหาร ณ ตึกวชิรญาณ-สามัคคีพยาบาร ชั้น 6
 • " จุฬาฯ บาร์ซา หรรษา พาเพลิน " 29 พ.ค. 2558
 • งานวันพยาบาลสากล 12 พ.ค. 2558
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบ total care ในอาคารภูมิสิริมังคลานุุสรณ์ 6 พ.ค. 58
 • บุคลากรดีเด่นประจำปี 2558
 • พิธีมุทิตาจิต รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 12 เมษายน 59
 • สัมมนา พยาบาลใหม่ ปี2558 ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก 8-9 เมษายน 58
 • งานทำบุญหอพักพยาบาลสถิต (15ชั้น) โดย พระประกาศพุทธกิจ (วีระ อภิวีโร) เจ้าคณะตำหนัก วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน 27 มี.ค. 2558
 • พิธีประดับเครื่องหมายกาชาดพยาบาลใหม่ 2 เม.ย. 2558
 • ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาการพยาบาลประจาปี 2558 “กลยุทธ์การบริหารงานคุณภาพ (ทางการพยาบาล) แนวใหม่ ใน Gen Y Era" วันที่ 23 - 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมอารียา ชั้น 2 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี